Avloppsanläggningar

Små och mindre avlopp

Det är miljönämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.

För att få mer information om vad som gäller där du bor gå in på din kommuns hemsida. Det är du som måste välja teknik. Vi på MEAB kan hjälpa dig att ta fram ett alternativ som passar just ditt boende. Vi jobbar i dag med alla de stora kvalitetsmärkena och kan hjälpa dig från början med kontakten med din kommun, som konsult till installation, och i en förlängning, teckna ett serviceavtal. Behöver du hjälp med detta kontakta oss på MEAB. Vi har erfarenhet och behörighet för att göra enskilda avlopp.

Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll och de har alla sina fördelar och nackdelar. Vad som passar bäst beror, utöver kommunens krav, på miljöskydd och kretslopp plus de lokala förutsättningarna. Dessutom avgör dina egna krav när det gäller ekonomi och komfort.

_____________________________________________________________________________________________________________

 Avloppsfakta

Visste du att:

 • Du som husägare med enskilt avlopp är ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav.
 • Du måste ha tillstånd från miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun för att få bygga en avloppsanläggning.
 • Det är stor skillnad på toalettavloppet och bad-, disk- och tvätt- (BDT-) vattnet.
 • Toalettavloppet innehåller nästan all näring och alla smittämnen, medan BDT-vattnet innehåller mycket syreförbrukande material och större delen av vattnet.
 • Det finns många olika tekniklösningar för ditt avlopp, där en del behandlar allt vatten tillsammans, medan andra behandlar toalettavfallet för sig och BDT-vattnet för sig.
 • Det sedan 1960-talet är olagligt att ha vattentoalett ansluten till bara en slamavskiljare utan efterföljande rening.
 • Det finns metoder för att använda toalettavfallet som gödsel på ett säkert sätt.
 • I Sverige finns det över 30 leverantörer av ”minireningsverk” men endast ett fåtal som låtit sig utvärderas enligt EN12566-3.
  1 juli 2013 kommer den nya byggproduktsförordningen från Boverket att träda i kraft.Det är då obligatoriskt att CE-märka allt som går. För minireningsverk innebär det att EN12566-3 certifiering blir obligatorisk.
 • Välj en leverantör vars minireningsverk klarat av ”bilprovningen”, EN12566-3 certifieringen, för minireningsverk redan idag.

__________________________________________________________________________________________________________________________

När du beställer en avloppsanläggning från oss så får du:

 •  Hjälp med konsultation tillsammans med kommunen.
 • Installationsgaranti. Dokumenterad kvalitetsgaranti på samtliga arbeten utförda av MEAB.
 • 10 års Produktgaranti. Vi jobbar bara med kända och godkända leverantörer.
 • En leverantör som tänker ekonomiskt och långsiktigt – din investering ska räcka många år. Därför använder vi endast kvalitetsprodukter.
 • Borttransport och städning av tomten efter avslutat arbete.
 • Startgaranti. Vi ser till att din anläggning kommer i gång och lär dig hur anläggningen fungerar.
 • Dokumentation och instruktionsbok på anläggningen så du vet hur du ska sköta den.
 • Möjlighet att utnyttja ROT-avdraget om förutsättningar finns.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Infiltration

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet.

Vattnet filtreras genom sand och jordlager där biologiska, fysikaliska och kemiska processer står för reningen.

Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten eller BDT-vatten.

infiltration_liteninfiltrationsektion
Skisser över en infiltration från Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd.
Läs mer i Naturvårdsverkets faktablad om infiltrationsanläggningar.

Installation
För att infiltration ska vara möjlig måste marken vara tillräckligt genomsläpplig och ha förmåga att transportera bort vattnet, så att grundvattenytan

under anläggningen inte höjs till en oacceptabel nivå. Jorden får heller inte vara för grovkornig eftersom vattnet då inte hinner renas innan det når grundvattnet.

För att få reda på markens infiltrationskapacitet gräver man en provgrop.
Vid svåra platsförhållanden kan avloppsvattnet behöva pumpas till en lämpligare placering. Det finns många planeringssituationer då infiltration inte är

möjlig och annan teknik därför måste användas.
Att infiltration är olämplig kan bero på att jorden på platsen innehåller för mycket finkorning sand (silt) och lera eller att det är mycket nära till berggrund

eller grundvatten.
Under vissa förhållanden kan andra typer av infiltration tillämpas, t. ex. förstärkt grund eller upplyft infiltration.
Infiltrationsanläggningen ska vara inrättad/byggd enligt god praxis. Installation av en avloppsanläggning skall alltid utföras av en sakkunnig person.
Miljö och kretslopp
Utsläpp från en infiltrationsanläggning sker till grundvattnet, vilket kan medföra problem om inte behandlingen fungerar tillfredsställande.
I skärgården och andra områden med tunna jordlager och tätt mellan husen är förorenade dricksvattentäkter på grund av närliggande infiltrationsanläggningar

inte ovanligt.

Miljöskydd

Ämne Reduktion i % av total mängd*
BOD 90-95
P 25-90
N 20-40

*enligt Naturvårdsverket, Små avloppsanläggningar (2003)

Med enbart infiltration finns ingen möjlighet till kretslopp av närsalter från avloppsvattnet.

Drift och skötsel

En infiltrationsanläggning kräver mycket lite tillsyn och skötsel. Den bör dock inspekteras minst en gång om året genom att kontrollera att det inte står vatten

i luftningsröret (om sådant finns). Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet för att minska risken för igensättning av infiltrationsanläggningen.

Tänk på att:

 • Vid infiltration av avloppsvatten finns alltid en risk att dricksvattenbrunnar förorenas.
 • Det är svårt att kontrollera funktionen på en infiltration, eftersom man inte kan ta ett vattenprov på ett lätt sätt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vakuumtoalett

Vakuumtoaletter bygger på ett icke vattenburet transportsystem, vatten används bara för att skölja toalettskålen.

Spolning sker via undertryck i ledningarna.

Vattenåtgången vid spolning bestäms av storleken på vattenspegeln i toalettskålen.

Vakuumtoaletterna var från början främst utvecklade för användning i flygplan, på fartyg och tåg, men blir nu allt vanligare i vanliga hushåll.

Ett vakuumsystem är beroende av elektricitet och kan vara relativt dyrt att installera. Många system är idag ämnade för större skala än ett enfamiljshus,

som t ex skolor, hotell och hela byar.

Det finns dock även småskaliga s k mjukvakuumsystem som är anpassade till enskilda hushåll med sluten tank. I dessa aktiveras endast vakuumgeneratorn

vid användning och är inte ständigt igång, vilket ger en lägre energiförbrukning. Vakuumtoaletter i enskilda hushåll är vanligt bl a i Norge, men förekommer i

Sverige också.

jets50 jets59 ClearvacUno
Vakuumtoaletter för enskilda hushåll finns både som golvstående och vägghängda.

 

Installation
Ett vakuumsystem kräver täta ledningar, men ledningarna kan vara klenare än i självfallssystem. Det finns inga krav på självfall eller längd på

avloppsledningarna.
Materialet kan tvärtom transporteras både långa sträckor och vertikalt till en högre nivå. Vakuumsystem ska installeras av fackman.

Miljö och kretslopp
En vakuumtoalett förbrukar mycket mindre vatten än en konventionell WC. Detta är speciellt viktigt i områden med vattenbrist.

Om man samlar upp klosettvatten i en sluten tank, undviker man att släppa ut merparten av näringsämnen och smittämnen från avloppet till naturen.

Ca 90% kväve och 85% fosfor från hushållets avlopp finns i klosettvattnet och kan samlas upp i tanken. Med en vakuumtoalett till sluten tank, finns god

möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. Detta förutsätter att t ex kommunen eller en lantbrukare har en anläggning för hygienisering av

klosettvattnet och kan sprida materialet på jordbruksmark.

Drift och skötsel
De större vakuumsystemen kräver regelbunden service, i många fall av servicetekniker.
I mindre vakuumsystem för enskilda hushåll bör vakuumgeneratorn inspekteras åtminstone någon gång per år. Tömning av tank en gång per år om avloppet

är kopplat till sluten tank.

Tänk på att:

 • Med en vakuumtoalett minskas vattenförbrukningen jämfört med en vanlig WC. Detta kan vara bra i områden med vattenbrist eller om hushållets klosettvatten samlas upp i en sluten tank.
 • Med vakuumtoalett behöver man inte ha självfall till den slutna tanken.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Länkar 

logo_avloppsguiden
På Avloppsguiden finns information om
minireningsverk samt länkar och tips.

OBS! Avloppsguiden AB är en privat aktör och ingen myndighet.

För myndighetsinformation se Havs- och Vattenmyndigheten alt Boverket Nedan.

Boverket

Boverket är den myndighet som reglerar byggprodukter i Sverige.

Minireningsverk hamnar under nya byggproduktsförordningen som senast träder i kraft 1 juli 2013 i Sverige.

Största förändringen i Sverige är att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när förutsättningar för detta finns.

För minireningsverk finns dessa förutsättningar i form av EN12566-3 certifieringen.

Det är därför MRV jobbar hårt för att alla minireningsverk i Sverige skall leva upp till kraven som kommer 2013.

HavsOVattenmyndigheten

Idag är nya Havs- och Vattenmyndigheten de som är ansvarige för enskilt avlopp i Sverige.

Här byggs det upp information och kunskap om enskilt avlopp. Regler, riktlinjer som stöd för kommuner och länsstyrelser.

HaV som myndigheten förkortas har en viktigt roll som nu ettableras. se: www.havochvatten.se