MEAB

Vi kan hjälpa dig med:

Grundisolering

Grundisolering, Dikning, Dränering, Husgrunder och Radon.

 

Anläggningsarbeten

Husgrunder, lekplatser utegym, pool, marksten, grusgångar, stenläggning, gräsmattor, stödmurar, stenmurar, murar,     trädgårdsanläggningar, vattning, spolning, högtrycksspolning, asfaltering, schaktning, L-stöd, vägar, schakttransporter, anläggningsarbeten, VA-system, markarbete, stenspräckning, vattensprängning, plantering, trädplantering, grävarbeten, läggning av smågatsten, läggning av marksten/kantsten och stentrappor. 

 

Avloppsanläggningar

Infiltrationsbäddar, markbädd, kretsloppsanpassade markbäddar, minireningsverk, septitank, separerande system, snålspolande toalettsystem och vakumtoalett.

 

Byggarbeten

Altaner, staket, grunder, bryggor, garage, bodar, lekplatser, pool, cykelställ, motering av lekredskap bänkar och papperskorgar, husgrunder och Platta på mark.  

 

Trädgårdsarbeten             

 

Vinterunderhåll

Plogning, sandning, skopning, borttransport av snö, påfyllning av sandficka/sandlåda, uthyrning av sandficka/sandlåda och handskottning.  

 

Fastighetssköttsel

Trädgårdskötsel, trädgårdsarbeten, trädfällning, fasadtvätt, spolning av brunnar, sandsopning, garagesopning, sopning av gård, sopning av gata, sopning av parkering, klippning av buskar, klippning träd, klippning av gräs, trimning av gräs, vårstädning, höststädning, skötselavtal och föryngringsbeskäring.

 

Rotavdraget